REGULAMIN USŁUGI NEYBERO

Niniejszy regulamin – zwany dalej „Regulaminem” – określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu im zamieszczania Zapytań ofertowych, Ofert lub Ogłoszeń w aplikacji mobilnej Neybero.

DEFINICJE

Operator – spółka Neybero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904243, posiadająca numer REGON 389145412 i NIP PL5223204216.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, Przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą ze Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przerwa serwisowa – przerwa w dostępie do usługi Neybero, o której Neybero Sp. z o.o. informuje co najmniej dwa dni robocze przed planowaną przerwą za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika oraz stosownymi komunikatami przy logowaniu się do usługi.

Awaria – całkowity brak dostępu do usługi Neybero.

Błąd – funkcjonowanie usługi Neybero niezgodne z dokumentacją lub w zakresie udokumentowanych funkcji usługi działanie niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Obejmuje także problemy związane z rejestrowaniem Konta w usłudze Neybero lub opłacaniem usługi.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą unikalnego numeru telefonu komórkowego, część serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań.

Profil – dostępne w serwisie dane dotyczące Użytkownika, składające się z ogólnych informacji, takich jak nazwa, zawód lub slogan, opis konta oraz adres strony www, a także listy oferowanych przez niego usług, zwanych w serwisie „umiejętnościami”.

Wykonawca – Użytkownik, który świadczy usługi wskazane w ramach swojego Profilu.

Zlecający – Użytkownik, który zamieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy określonej usługi.

Zapytanie ofertowe – informacja zamieszczona przez Zlecającego w serwisie w celu nawiązania kontaktu z Wykonawcą zainteresowanym wykonaniem określonej usługi.

Oferta – propozycja wykonania określonej usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji usługi opisanej w Zapytaniu.

Ogłoszenie – oferta zamieszczona przez Użytkownika w serwisie, dotycząca spraw ogólnych lub świadczonych przez niego usług; oferta jest widoczna dla innych użytkowników serwisu o ile znajdują się oni na obszarze określonym przez Użytkownika przy dodawaniu oferty.

Opinia – subiektywna ocena Użytkownika odnosząca się m.in. do jakości współpracy ze Zlecającym lub Wykonawcą.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Korzystanie z usługi Neybero wymaga uprzedniego zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usługi. Umowa ta zostaje zawarta poprzez rejestrację Konta (polegającą na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zawierającego m.in. numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz hasło dostępowe oraz potwierdzeniu rejestracji poprzez wprowadzenie kodu autoryzacyjnego otrzymanego w wiadomości SMS) oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Przedmiotem umowy jest zapewnienie Klientowi dostępu do usługi Neybero, z wyłączeniem Przerw serwisowych, przechowywanie na serwerach Operatora danych wprowadzanych przez Klienta przy użyciu aplikacji działającej w usłudze Neybero oraz zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z pomocy technicznej z zakresu konfigurowania usługi i funkcjonowania aplikacji Neybero w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

Świadczenie usługi przez Operatora rozpoczyna się w momencie gdy Użytkownik zarejestruje Konto, a kończy w momencie usunięcia Konta (opcja dostępna w menu aplikacji).

Aby usługa mogła być świadczona Użytkownik musi posiadać smartfon z dostępem do Internetu, pracujący z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0 i wyższej lub iOS w wersji 14.0 i wyższej.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, nie częściej niż raz na kwartał, informacji handlowych dotyczących innych produktów i usług oferowanych przez Operatora.

Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za publikowane przy pomocy aplikacji Neybero treści (w tym zdjęcia i załączniki) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

W sytuacji gdy Konto lub działania Użytkownika w ramach usługi Neybero wymagają dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku zaistnienia uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić dalsze korzystanie z usługi od potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Operatora.

Użytkownik nie może usuwać, modyfikować lub zakrywać jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, praw do znaków towarowych, lub innych oznaczeń prawa własności, które są zawarte lub są wykorzystywane w ramach świadczenia usługi Neybero.

Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować oraz dezasemblować jakichkolwiek składników aplikacji Neybero.

DOŁĄCZANIE DO GRUP

Użytkownik, który jest zainteresowany nawiązywaniem nowych kontaktów, uczestnictwem w społecznościach koncentrujących się na określonych tematach lub czytaniem specjalistycznych blogów, może dołączyć do jednej z grup założonych przez innych użytkowników. W tym celu musi przejść do modułu „Dołącz do grupy” i wyszukać interesującą go grupę.

Po dołączeniu do grupy Użytkownik będzie miał możliwość czytania artykułów oraz komentowania ich i oceniania, wysyłania zapytań i wiadomości prywatnych do osób z grupy, a także będzie otrzymywał powiadomienia o wszystkich nowych artykułach opublikowanych w ramach danej grupy.

Grupy dzielą się na publiczne i prywatne. Do grup publicznych może przystąpić każdy, natomiast dostęp do grup prywatnych wiąże się z koniecznością zaakceptowania naszej prośby przez administratora grupy.

TWORZENIE GRUP

Użytkownik ma możliwość zakładania własnych grup, określania kosztów ich subskrypcji (w przedziale 0-500 punktów za miesiąc), pisania artykułów, moderacji artykułów pisanych przez innych uczestników grupy, zatwierdzania użytkowników (w przypadku grup prywatnych), komunikacji z członkami grupy i zapraszania dodatkowych administratorów.

Raz na dobę właścicielowi grupy wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 20%-50% łącznej wartości subskrypcji kupionych w dniu poprzednim. Wypłata realizowana jest w formie zasilenia skarbonki określoną liczbą punktów.

Wynagrodzenie właściciela grupy uzależnione jest od liczby subskrybentów grupy. Dla grup do 500 osób wypłacana jest prowizja w wysokości 20% łącznej wartości subskrypcji, dla grup od 501 do 2000 osób – 30%, dla grup od 2001 do 5000 osób – 40% i dla grup powyżej 5000 osób – 50%.

WYSZUKIWANIE SĄSIADÓW

Użytkownik, który potrzebuje skorzystać z pomocy sąsiedzkiej lub chce nawiązać nowe kontakty, może wyszukać Profile użytkowników mieszkających w pobliżu. W tym celu musi przejść do modułu „Współpracuj z sąsiadami”, a następnie “Wyszukaj sąsiadów”.

Aplikacja zaprezentuje maksymalnie 1000 Profili użytkowników mieszkających najbliżej aktywnej lokalizacji lub – po naciśnięciu ikony znajdującej się w prawym-górnym rogu okna – bieżącej lokalizacji odczytanej z GPS.

WYSZUKIWANIE SPECJALISTÓW W POBLIŻU

Użytkownik, który poszukuje użytkowników posiadających określone umiejętności, może wyszukać Profile specjalistów znajdujących się w pobliżu. W tym celu musi przejść do modułu „Znajdź usługę lub specjalistę”, a następnie “Wyszukaj specjalistów w pobliżu”. W kolejnym kroku zostanie poproszony o wybranie kategorii usług, która go interesuje.

Aplikacja zaprezentuje Profile specjalistów znajdujących się w promieniu 20 km od aktywnej lokalizacji lub – po naciśnięciu ikony znajdującej się w prawym-górnym rogu okna – bieżącej lokalizacji odczytanej z GPS.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE POMOCY SĄSIEDZKIEJ

Użytkownik, który potrzebuje skorzystać z pomocy sąsiedzkiej, może wysłać zapytanie do użytkowników mieszkających w pobliżu. W tym celu musi przejść do modułu „Współpracuj z sąsiadami”, a następnie “Wysyłaj zapytania do sąsiadów” i nacisnąć przycisk z symbolem (+). Alternatywny sposób to wybranie opcji “Skorzystaj z pomocy sąsiedzkiej”, znajdującej się w głównym menu.

Wysłanie zapytania powinno wynikać z faktycznej potrzeby i nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Treść zapytania nie może wprowadzać w błąd odbiorców.

Do każdego zapytania Użytkownik może dodać maksymalnie 3 załączniki (zdjęcia lub pliki niegraficzne).

Zapytanie będzie prezentowane użytkownikom mieszkającym w promieniu 20 km od wybranej lokalizacji, przy czym w pierwszej kolejności system będzie prezentował je użytkownikom mieszkającym najbliżej wybranej lokalizacji, a następnie będzie stopniowo zwiększał zasięg poszukiwań aż do momentu, gdy zapytanie zostanie wstrzymane lub zakończy się czas jego publikacji.

Po otrzymaniu Ofert, Zlecający może nawiązać kontakt z Wykonawcami za pomocą wewnętrznych wiadomości lub telefonicznie, a następnie powinien dokonać wyboru najlepszej Oferty. Wybrana Oferta zostaje następnie potwierdzona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy współpraca nie doszła do skutku, Zlecający może wybrać Ofertę innego Wykonawcy.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Użytkownik, który poszukuje Wykonawcy na określoną usługę może opublikować Zapytanie ofertowe. W tym celu musi przejść do modułu „Znajdź usługę lub specjalistę”, a następnie “Wysyłaj zapytania do specjalistów” i nacisnąć przycisk z symbolem (+).

Zamieszczenie Zapytania ofertowego powinno wynikać z faktycznego zapotrzebowania i nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Treść Zapytania ofertowego nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.

Zapytanie ofertowe należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii usług.

Do każdego Zapytania ofertowego Użytkownik może dodać maksymalnie 3 załączniki (zdjęcia lub pliki niegraficzne).

Zapytanie ofertowe będzie prezentowane Wykonawcom, których umiejętności (zdefiniowane w ramach Profilu) odpowiadają kryteriom wyszczególnionym w Zapytaniu ofertowym (kategorie usług), a zasięg działania obejmuje określone przez Zlecającego miejsce wykonania usługi.

Po otrzymaniu Ofert, Zlecający może nawiązać kontakt z Wykonawcami za pomocą wewnętrznych wiadomości lub telefonicznie, a następnie powinien dokonać wyboru najlepszej Oferty. Wybrana Oferta zostaje następnie potwierdzona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy współpraca nie doszła do skutku, Zlecający może wybrać Ofertę innego Wykonawcy.

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE OFEROWANYCH USŁUG

Użytkownik może zamieścić w systemie Ogłoszenie związane ze świadczonymi przez niego usługami. W tym celu musi przejść do modułu „Zaoferuj swoje usługi i zarabiaj”, a następnie “Publikuj ogłoszenia” i nacisnąć przycisk z symbolem (+).

Treść Ogłoszenia powinna nawiązywać do wybranej kategorii usług i nie może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów, w szczególności co do zakresu oferty.

Do każdego Ogłoszenia Użytkownik może dodać maksymalnie 3 załączniki (zdjęcia lub pliki niegraficzne).

Ogłoszenie widoczne jest dla wszystkich Użytkowników, którzy znajdują się w obszarze jego prezentacji.

OGŁOSZENIA LOKALNE

Użytkownik może zamieścić w systemie Ogłoszenie lokalne, które raczej nie jest związane ze świadczonymi przez niego usługami, ale dotyczy spraw ogólnych, które mogą zainteresować innych użytkowników mieszkających w pobliżu. W tym celu musi przejść do modułu „Współpracuj z sąsiadami”, a następnie “Publikuj ogłoszenia lokalne” i nacisnąć przycisk z symbolem (+).

Ogłoszenia lokalne nie są kategoryzowane, lecz mają formę otwartej tablicy ogłoszeń.

Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów, w szczególności co do zakresu oferty.

Do każdego Ogłoszenia Użytkownik może dodać maksymalnie 3 załączniki (zdjęcia lub pliki niegraficzne).

Ogłoszenie widoczne jest dla wszystkich Użytkowników, którzy znajdują się w obszarze jego prezentacji. Maksymalny obszar prezentacji Ogłoszenia lokalnego to 10 km.

OPINIE

Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Opinii w serwisie Neybero. Opinie są widoczne w Profilu Użytkownika – zarówno otrzymane, jak i wystawione.

Użytkownik może wystawić Opinię innemu Użytkownikowi tylko w sytuacji, gdy doszło między nimi do nawiązania współpracy, czyli została złożona Oferta na Zapytanie ofertowe, następnie Oferta została wybrana przez Zlecającego i potwierdzona przez Wykonawcę. Przy przenoszeniu Zapytania ofertowego do archiwum system poprosi Użytkowników zaangażowanych w daną współpracę o wystawienie Opinii swojemu kontrahentowi.

Opinia nie może naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności nie może zawierać:

 1. wulgaryzmów, treści obscenicznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
 2. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, treści o charakterze reklamowym oraz innych treści o charakterze komercyjnym,
 3. danych adresowych Użytkowników lub innych osób fizycznych,
 4. treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej usługi i atrakcyjności Oferty (jeśli wystawia ją Zlecający) lub jakości współpracy ze Zlecającym (jeśli wystawia ją Wykonawca).

Zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Operator upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia narusza Regulamin, w tym w szczególności zasady określone w niniejszej sekcji.

PŁATNOŚCI

Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi także żadnych kosztów za wypełnienie Profilu, otrzymywanie Zapytań ofertowych oraz składanie Ofert. Bezpłatne jest także przeglądanie Ogłoszeń oraz komunikacja z innymi Użytkownikami.

Za pozostałe usługi Użytkownik płaci za pomocą punktów Neybero dostępnych w wewnętrznym portfelu, zwanym dalej „skarbonką”.

Koszt usług płatnych jest wyliczany każdorazowo po wybraniu parametrów usługi (np. zasięgu ogłoszenia, czasu publikacji lub opcji promowania) i zaprezentowany Użytkownikowi na ekranie podsumowania usługi. W przypadku grup koszt miesięcznej subskrypcji jest zaprezentowany na liście wyszukiwania oraz w oknie wyboru grupy.

Za rejestrację konta Użytkownik otrzymuje na start 30 punktów. Jeśli podczas rejestracji Użytkownik wprowadzi kod polecający otrzyma dodatkowe 20 punktów do wykorzystania. Kolejne zasilenia skarbonki Użytkownik może dokonywać poprzez zakup punktów wg aktualnego przelicznika Waluta-Punkty lub poprzez polecanie usługi Neybero swoim znajomym. Za każde zarejestrowane w wyniku polecenia Konto Użytkownik otrzymuje do skarbonki 10 punktów.

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany przelicznika Waluta-Punkty oraz stosowanie okresowych promocji polegających na zmniejszeniu kosztu zakupu punktów.

Operator nie pobiera opłat z tytułu utrzymywania salda punktów Neybero.

Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie punktów Neybero.

Punkty Neybero wygasają, jeśli Konto jest nieaktywne przez 1 rok.

Użytkownik będący Konsumentem może zażądać zwrotu przedpłaconych środków dostępnych jako punkty Neybero, na zasadzie odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: support@neybero.com lub listem poleconym na adres Operatora. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub poprzez tę samą formę płatności, z której płatności dokonywał Użytkownik.

Odstąpienie dotyczyć może jedynie zasilenia skarbonki. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od momentu zaksięgowania zasilenia w ramach serwisu. Nie dotyczy to możliwości odstąpienia lub wymiany na gotówkę punktów, które przyznano Użytkownikowi za inne aktywności np. za rejestrację konta czy polecenie serwisu znajomym. Serwis dopuszcza możliwość częściowego na tych zasadach odstąpienia w zakresie niewykorzystanych środków/punktów zgromadzonych na koncie Użytkownika.

Konsument przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że odstąpienie od umowy jak wyżej opisane nie przysługuje, jeżeli Użytkownik wykorzystał zakupione punkty przed upływem 14 dni na odstąpienie i w zakresie wykorzystania tych punktów.

Płatności dokonywane są we współpracy z serwisami płatności elektronicznych Stripe i Przelewy24.

Po dokonaniu każdej płatności na adres e-mail Użytkownika wysyłany jest dokument potwierdzający dokonanie wpłaty: paragon dla klientów prywatnych lub faktura VAT dla przedsiębiorstw (w zależności od ustawień w „Profilu płatnika”).

Operator oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT, posiadającym numer NIP PL5223204216.

Do faktur przesyłanych elektronicznie Użytkownik wystawia noty korygujące w formie papierowej.

REKLAMACJE

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez Operatora.

Jeśli przedmiotem reklamacji jest inna usługa lub produkt nie związane z serwisem Neybero lub Operatorem, wtedy reklamację należy kierować wyłącznie do właściwego podmiotu. Reklamacje będzie rozpoznawał wtedy odpowiedni podmiot zgodnie ze stosowanymi u siebie zasadami i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zgłoszenia reklamacji Użytkownik dokonuje za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres support@neybero.com lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Operatora.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę użytkownika, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

POMOC TECHNICZNA

Użytkownikowi przysługuje dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej dotyczącej funkcjonowania aplikacji Neybero, a w szczególności związanej z wystąpieniem Błędu lub Awarii.

Kontakt z pomocą techniczną odbywa się za pomocą chatu na stronie www.neybero.com, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@neybero.com lub wysłanie wiadomości prywatnej z poziomu aplikacji (moduł “Potrzebuję pomocy”).

W przypadku zgłoszenia Awarii lub Błędu krytycznego, który uniemożliwia pracę z systemem, Operator przystąpi do naprawy bezzwłocznie.

Błędy, które nie uniemożliwiają korzystania z usługi, będą usuwane w ciągu 7 dni roboczych.

Operator nie jest związany żadnym ustalonym terminem do naprawienia zaistniałych nieprawidłowości przy świadczeniu usługi Neybero, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu usługi spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub w wyniku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ OPERATORA

W razie poważnych i powtarzających się naruszeń prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści, generowania sztucznego ruchu lub spamowania, Operator może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika.

Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy i usunięcia Konta ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie rejestracji,
 2. niepowiadomienie Operatora o zmianie danych rejestrowych Użytkownika w terminie 30 dni od dokonania zmiany (dotyczy jedynie przedsiębiorców),
 3. rażącego naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności naruszenia praw autorskich.

Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie wysłane na adres e-mail podany w czasie rejestracji, z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

Operator świadczy usługę Neybero z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Operator gwarantuje Użytkownikowi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dostęp do usługi przez minimum 98% czasu w skali miesiąca.

Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Użytkownika do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem danych autoryzacyjnych do usługi lub udostępnieniem przez Użytkownika tych danych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z treścią Zapytania ofertowego, Oferty lub Profilu jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu.

Operator nie ponosi także odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość informacji podanych w Zapytaniu ofertowym, Profilu i Ofercie oraz zdolność stron do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.

Operator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Zapytania ofertowego, Ogłoszenia lub Profilu przez innych Użytkowników, niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy.

Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

Operator przechowuje dane dotyczące wiadomości prywatnych (dotyczy wątków, które nie były podtrzymywane) oraz zapytań ofertowych, które wygasły, przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie są one trwale usuwane z systemu.

SIŁA WYŻSZA

Żadna strona umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jeśli opóźnienie w jej działaniu, inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej.

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pojęcie Siły Wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, na którego wystąpienie i trwanie strona nie miała wpływu. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z zaniedbania stron lub z nie dołożenia przez nie należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (RODO)

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator (ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, tel. 508 938 432, e-mail: gdpr@neybero.com).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Operatora:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Neybero (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz przepisy kodeksu cywilnego),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia rozliczeń finansowych, ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Operator może w ramach działania aplikacji pobierać od użytkowników następujące dane:

 1. Nazwę Użytkownika – na którą w zależności od wyboru Użytkownika może składać się: imię i nazwisko lub pseudonim,
 2. Numer telefonu – konieczny ze względu na identyfikację oraz w celu uwierzytelnienia konta,
 3. Adres e-mail – w celu ułatwienia obsługi konta oraz kontaktu z Użytkownikiem,
 4. Lokalizację – w formie danych odczytanych z GPS (długość i szerokość geograficzna), pełnego adresu z nazwą ulicy i numerem budynku lub samego kodu pocztowego wraz z nazwą miasta i krajem,
 5. Dane identyfikacyjne niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP – wyłącznie w przypadku przedsiębiorców.

Powyższe dane są obowiązkowo zbierane od Użytkownika w celu umożliwienia funkcjonowania aplikacji, co odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Niepodanie ich uniemożliwia korzystanie z aplikacji przez Użytkownika.

Dodatkowo Użytkownik może, choć nie ma takiego obowiązku, powierzyć Operatorowi wraz w powyższymi danymi do przetwarzania dane takie jak:

 1. adres strony www,
 2. opis profilu,
 3. awatar graficzny,
 4. treść artykułów, ogłoszeń, zapytań, ofert i umiejętności publikowanych w systemie, w których mogą znajdować się dane osobowe.

Podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne i Użytkownik może zdecydować o ich niepodawaniu. W przypadku jednak gdy zdecyduje się powierzyć je Operatorowi wtedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Operator może przekazywać dane osobowe do następujących podmiotów:

 1. organy publiczne na ich żądanie i w granicach prawa,
 2. kancelaria prawna,
 3. pracownicy i współpracownicy Operatora (wyłącznie do użytku związanego z wykonaniem umowy),
 4. centra danych,
 5. dostawcy usług płatniczych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Operatora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.

Zgodnie z RODO osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania niniejszej informacji, prawo do informacji na temat przetwarzania danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo do żądania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, z uwzględnieniem celów przetwarzania,
 3. prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych jeżeli: i). dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub ii). są w inny sposób przetwarzane lub iii). dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim; nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne: i). do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, ii). do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych, iii). do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: i). osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; ii). administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Neybero. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

W oparciu o zgromadzone dane osobowe Operator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH POWIERZONYCH OPERATOROWI W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI

Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione od momentu pojawienia się ich w usłudze Neybero, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora).

Użytkownik korzystając z usługi Neybero wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych technicznych i ich wykorzystywanie przez Operatora, w tym m.in. numer IP, rodzaj i wersję systemu operacyjnego, typ i markę urządzenia, które to dane są przechowywane i przetwarzane w celu ułatwienia wprowadzania aktualizacji oprogramowania Neybero, doskonalenia oprogramowania oraz świadczenia usługi Neybero.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do aplikacji działającej w usłudze Neybero danych o charakterze bezprawnym.

Użytkownik zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych i statusu prawnego.

Operator jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej neybero.com, o czym Operator będzie informował Użytkownika wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji Konta.

W przypadku braku zgody Użytkownika na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej o zmianach w Regulaminie.

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem związane w wykonywaniem umowy o świadczenie usługi Neybero powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji i konsultacji między stronami.

Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem związane z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

Oprogramowanie Neybero, łącznie z dokumentacją i wszystkimi powiązanymi materiałami, jest chronione przez ustawodawstwo o ochronie praw autorskich, jak również inne ustawy i umowy o ochronie praw własności intelektualnej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2022 r.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусский